Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Silvie Velebová - eZdravotnické potřeby

se sídlem provozovny Plumlovská 72, 796 01 Prostějov,

indentifikační číslo: 69699518

fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města Prostějova.
Provozovatel internetového obchodu www.ezdravotnicke-potreby.cz .

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ezdravotnicke-potreby.cz jehož provozovatelem je Silvie Velebová, se sídlem provozovny Plumlovská 72, 796 01 Prostějov, identifikační číslo 69699518, Tel.: 582 332 112, email: info@ezdravotnicke-potreby.cz dále jen prodávající.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb) s tím, že se neuplatní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (ust. §1810 až ust. §1840 obč. Zák.) a zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (ust. §2158 až ust. §2174 obč. Zák.).
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Nedílnou součástí těchto podmínek je i reklamační řád.

Uživatelský účet

Kupující může provádět objednání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.
Kupující vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupní smlouva, kdy je kupujícím spotřebitel - každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, přijetí objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Kupní smlouvy, kdy kupujícím není spotřebitel - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Informace o uzavřené smlouvě - uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a jejich stažením z uvedeného odkazu níže je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Všeobecné obchodní podmínky ke stažení v PDF

Dodání zboží

Osobní odběr zboží

Objednané zboží bude připraveno k vyzvednutí přímo na adrese eZdravotnických potřeb, Plumlovská 72, 796 04 Prostějov v pracovní dny Po - Pá od 8:00 - 17:00 hod. 
nebo Olomoucká 54, 785 01 Šternberk v pracovní dny Po -Pá od 8:30 - 16:30hod..
Na které prodejně si zboží vyzvednete si vybíráte přímo v košíku obchodu.
Telefonicky nebo SMS Vám oznámíme, kdy bude zboží připravené k odběru.

Česká pošta - balík do ruky

Cena za Balík do ruky při platbě dobírkou činí 130,-Kč.
Cena za Balík do ruky při platbě převodem na účet činí 95,-Kč.
Zboží bude doručeno na Vámi zvolenou adresu ve stanoveném čase.
Balíky do ruky jsou doručovány v rámci běžné pochůzky v rozmezí 8 – 16 hodin.
Adresát je informován  o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již den před doručením balíku.
Pokud nebude adresát zastižen, může se s Českou poštou dohodnout na opětovném doručení v jiném termínu, který bude lépe vyhovovat.
V případě, že i přes veškerou snahu o doručení balíku byl pokus o doručení neúspěšný, je zásilka uložena na nejbližší ukládací poště. O uložení zásilky je adresát informován papírovým oznámením i prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Zásilku lze sledovat online na stránkách přepravce na tomto odkaze.

Česká pošta - balík na poštu

Cena za Balík na poštu při platbě dobírkou činí 120,-Kč.
Cena za Balík na poštu při platbě převodem na účet činí 85,-Kč.
Zboží bude doručeno na Vámi zvolenou poštu.
U balíku na poštu nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na poště kdy se to hodí Vám.
Adresát je informován  o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již den před doručením balíku.
Česká pošta garantuje, že Vaše zásilka bude připravena k vyzvednutí na Vámi vybrané poště již od 12 nebo 15 hodin po dni odeslání zásilky.
O tom, že zásilka je připravena k vyzvednutí,  budete informováni elektronicky (e-mail nebo SMS). Papírovou výzvu již ve schránce nenajdete.
Zásilku si vyzvednete tak, že se na přepážce jednoduše prokážete dokladem totožnosti a sdělíte přepážkové pracovnici buď číslo balíkové zásilky, které  jste obdrželi v SMS nebo e-mailu, nebo sdělíte svoje mobilní telefonní spojení, nebo e-mailovou adresu, k prokázání, že zásilka opravdu patří Vám.

Při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 1.800,-Kč s DPH doručované prostřednictvím České pošty - dopravné zdarma.

GLS - BusinessParcel (na adresu)

Cena za doručení při platbě dobírkou činí 115,-Kč.
Cena za doručení při platbě převodem na účet činí 80,-Kč.
Zboží bude doručeno na Vámi zvolenou adresu.
GLS BusinessParcel zahrnuje doručení zpravidla následující pracovní den. Den před doručením obdrží zákazník e-mail o doručení.
Pokud Vás kurýr nezastihne obdržíte e-mailové upozornění neúspěšného doručení zásilky. 
Po neúspěšném doručení bude proveden druhý pokus o doručení následující pracovní den. Pokud nebude ani druhý pokus úspěšný, bude zásilka odeslána zpět odesílateli.
Zásilku lze sledovat online na stránkách přepravce na tomto odkaze.

GLS - ParcelShop (na výdejní místo)

Cena za doručení při platbě na dobírku činí 105,-Kč.
Cena za doručení při platbě převodem na účet činí 70,-Kč.
Zboží bude doručeno na Vámi zvolené odběrné místo.
GLS ParcelShop umožňuje dopravu na vámi zvolené odběrné místo.
K dispozici jsou depa GLS a množství partnerských odběrných míst.
Podrobnou mapu všech odběrných míst naleznete na tomto odkaze.
Na výdejních místech nelze platit platební kartou.
Zásilka je uložena v průběhu 5 pracovních dní a připravena k vyzvednutí. Jakmile zásilka dorazí do ParcelShopu obdrží příjemce email a SMS se sledovacím číslem zásilky, případnou výši dobírky a PIN nezbytný k vyzvednutí zásilky. Pokud není zásilka v průběhu 3 pracovních dní vyzvednuta obdrží příjemce další avízo s výzvou k vyzvednutí. Po překročení úložní doby 5 dnů bude zásilka odeslána zpět odesílateli.

Při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 1.800,-Kč s DPH doručované prostřednictvím GLS - dopravné zdarma.

 

Platební podmínky

Platba na dobírku - zboží je odesláno doručovací službou a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží.

Platba převodem na účet - platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet vedený u GE Money Bank. Číslo účtu: 213021868/0600, jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky (podklady pro platbu získáte v potvrzovacím e-mailu).
Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na doručovací adresu zákazníka. Převod na účet trvá maximálně 3 dny.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Platba v hotovosti - tento typ platby je možné uplatnit při osobním odběru na provozovně.
Zboží je možné si vyzvednout až po potvrzení pracovníka obchodu, že je zboží připraveno k odběru (telefonicky nebo SMS).
Na prodejně je možná platba platební kartou!

V případě smlouvy s kupujícím, který je spotřebitelem, je pro účely kupní smlouvy platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.
Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny.

Ceny

Ceny jsou konečné - tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků (např. PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Změna ceny - prodávající si v případě smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změnit cenu.
Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.
Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.
V takovém případě budou kupujícímu navráceny všechny jím dosud zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu.
Všechny uvedené ceny jsou platné do doby vystavení nové cenové nabídky.
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše.

Záloha - prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.
U kupujícího spotřebitele je toto možné pouze v případě, že je to výrazně uvedeno u konkrétního zboží, před provedením objednávky, nebo když se objednávka jeví natolik rozsáhlá, že existují důvodné pochybnosti o skutečně projevené vůli a možnostech spotřebitele za zboží zaplatit.
V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura".
Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Storno objednávky

Stornování objednávky - nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno), jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
Na kontaktním telefonu dodavatele +420 582 332 112 a nebo e-mailem: info@ezdravotnicke-potreby.cz.

Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupující spotřebitelem
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
U smluv, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení smlouvy.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.
V žádném případě kupujícímu tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí vráceného zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle kupující zpět na adresu prodávajícího, nebo ho kupující předá na adrese prodávajícího: eZdravotnické potřeby, Plumlovská 72, 796 01 Prostějov.
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží
Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží a to i v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na navrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo nese známky opotřebení nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele.
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením (§1820 ods. 1 písmeno f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto podmínek jako webový formulář. Po jeho vyplnění a odeslání, bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odpovědnost za vady a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí.
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku.
Vystavený doklad o prodeji (daňový doklad, faktura, pokladní účtenka) slouží jako záruční list v případě, že není přiložen ke zboží.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti. Není-li to možné, může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží nebo dopravou prováděnou kupujícím.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.
Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující, který není spotřebitelem právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího.
Při podstatném porušení smlouvy má kupující, který není spotřebitel, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek nebo na adrese eZdravotnické potřeby, Plumlovská 72, 796 01 Prostějov případně na kterékoliv provozovně prodávajícího.
Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k provedení záruční opravy, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listě, případně informaci poskytne na vyžádání prodávající.
Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: odesláním požadavku na reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@ezdravotnicke-potreby.cz s uvedením čísla Faktury – daňového dokladu nebo číslem objednávky, názvem a typem zboží a popisem vady. Toto je možné i písemnou formou zaslanou na výše uvedenou adresu. Reklamované zboží zaslat nebo předat na adrese prodávajícího.
Obdobný možný postup je popsán i v sekci Postup vyřízení reklamace.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá spotřebiteli bezodkladně po přijetí reklamace písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Kupující spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. 
Při dodání nové věci, vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

O vyřízení je zákazník informován způsobem, který uvedl při uplatnění reklamace.

Další informace k reklamaci zboží naleznete také v sekci "Reklamační řád".

Jakým způsobem uplatnit reklamaci popisuje sekce "Posup vyřízení reklamace".

Na stav reklamace, se můžete průběžně informovat zde: info@ezdravotnicke-potreby.cz.

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

tento dokument obsahuje základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v naší firmě. Vážíme si toho, že nám umožňujete práci s Vašimi osobními údaji a děláme vše proto, aby byly tyto údaje v maximální možné míře ochráněny. Snažíme se být k Vám co nejvíce transparentní, abyste měli přehled o tom, co s Vašimi údaji děláme a na co máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů byly vytvořeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

Naleznete zde následující informace:

 • kdo je správce osobních údajů,

 • kdo je pověřenec osobních údajů,

 • jaké jsou účely zpracování osobních údajů,

 • jaké jsou právní tituly pro zpracování osobních údajů,

 • jaké jsou oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů,

 • jaké osobní údaje jsou zpracovávané,

 • z jakých zdrojů byly osobní údaje získány,

 • jak dlouho budou osobní údaje uloženy,

 • kdo je příjemcem osobních údajů,

 • zda jsou osobní údaje předávány mimo EU,

 • jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů,

 • zda dochází k automatizovanému rozhodování.

 

Předkládáme zde základní informace, které musíme jako správce poskytnout Vám jako subjektu údajů podle Nařízení GDPR. Informace jsou dostupné na webových stránkách: www.ezdravotnicke-potreby.cz .

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@ezdravotnicke-potreby.cz .

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.

Pro potřeby tohoto dokumentu se rozumí:

 • správce:

správcem je Silvie Velebová, se sídlem Otonovice 54, 798 21 Hrubčice, IČO 69699518, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města odboru obecního živnostenského úřadu v Prostějově, spisová značka OŽÚ 2023/2012 s provozovnou Plumlovská 70,72, 796 01 Prostějov a Olomoucká 54, 785 01 Šternberk, tel.: +420 582 332 112, email.: info@ezdravotnicke-potreby.cz (dále jen Správce),

 

 • subjekt údajů:

subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje uvedené ve formuláři objednávky (dále jen Subjekt údajů)

Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Správce je prodejcem zdravotnických potřeb a za tímto účelem provozuje internetový obchod www.ezdravotnicke-potreby.cz . V rámci této činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a

 • za účelem/účely uvedenými v článku 3 těchto podmínek na ochranu osobních údajů.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Na Subjekty údajů, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo registrací v eshopu, započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.

Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající/vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě automatizovaně.

Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení.

 

3. ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

 

Účel zpracování Osobních údajů

Právní titul zpracování Osobních údajů

Zaslání objednaného zboží a platby

Plnění smlouvy

Zasílání obchodních a marketingových sdělení

Oprávněný zájem, souhlas subjektu

Registrace v eshopu

Souhlas subjektu

 

 

 

Poskytování Osobních údajů zákonným a smluvním požadavkem.

Subjekt údajů nemá povinnost Osobní údaje poskytnout.

V případě neposkytnutí osobních údajů v rámci nákupu zboží a služeb nebude možné takovou objednávku vyřídit – nedojde k plnění smlouvy.

Zpracování Vašich Osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@ezdravotnicke-potreby.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 582 332 112.

 

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

 

Účel zpracování Osobních údajů

Popis oprávněného zájmu

Zasílání obchodních a marketingových sdělení

Oslovení zákazníků za účelem přímého marketingu

 

 

 

 

 

 

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Kategorie Osobních údajů

Popis kategorie

Identifikační údaje

Jméno, přijmení, titul, ip adresa, IČ, DIČ

Kontaktní údaje

Adresa, doručovací adresa, email, telefonní číslo

Platební údaje

Bankovní spojení

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje nebudou nikdy ukládané déle, než je zákonem stanovená maximální lhůta. Po uplynutí této lhůty budou Osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR bezpečně a nenávratně zničeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ke splnění zákonných povinností správce.

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

7. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdrojem osobních údajů je Subjekt údajů.

 

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše Osobní údaje zpracovává Správce.

Vaše Osobní údaje jsou předávány následujícím příjemcům Osobních údajů:

 

Kategorie příjemců Osobních údajů

Popis kategorie

Přepravce DPD, GLS a Česká pošta

Přepravní společnosti, které zajišťují dodávku předmětu plnění.

 

 

 

 

 

 

9. PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádné osobní údaje nejsou předávány do zahraničí v rámci EU ani mimo EU.

 

10.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce pracuje s Vašimi Osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro Subjekt údajů jsou Vám garantována a můžete je u Správce uplatnit.

Svá práva může Subjekt údajů uplatnit elektronicky zasláním žádosti na e-mail: info@ezdravotnicke-potreby.cz

NEBO

ústně zavoláním na telefonní číslo +420 582 332 112.

Další možností je odeslání písemné žádosti na adresu provozovny: eZdravotnické potřeby, Plumlovská 70,72, 796 01 Prostějov.

Vyjádření a další informace o přijatých opatřeních budou Subjektu údajů poskytnuty co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. Správce bude Subjekt údajů informovat o případném prodloužení a důvodech, které k němu vedly.

Uplatnění práv poskytuje Správce bezplatně.

Přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací může být účtován v případě, že by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pro své opakování.

V případě, že by se Subjekt údajů domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu: info@ezdravotnicke-potreby.cz,

 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@ezdravotnicke-potreby.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt údajů. Nevyhoví-li Správce námitce, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Právo na přístup:

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím (které jsou součástí tohoto dokumentu):

 • účely zpracování,

 • kategorie zpracovávaných Osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

 • plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

 • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,

 • veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt údajů.

 

Pokud se Osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má Subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Máte právo požadovat, aby Vám Správce poskytl kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Právem získat kopii nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu:

Máte právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné Osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz:

Máte právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše Osobní údaje a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,

 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje,

 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

 

Po uplynutí doby určené pro zpracování Osobních údajů maže Správce Osobní údaje vždy a automaticky. S žádostí na výmaz se můžete na Správce kdykoliv obrátit. Po obdržení takové žádosti Správce posoudí oprávněnost Vašeho práva (Správce může mít právní povinnosti nebo oprávněný zájem pro zpracování Osobních údajů, na základě kterých může Vaše Osobní údaje dál zpracovávat) a o jeho vyřízení Vás bude informovat.

Právo na omezení zpracování:

Mate právo požadovat, aby Správce omezil zpracování Vašich Osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit,

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

 • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud má být omezení zpracování Vašich Osobních údajů zrušeno, budete o tom předem informováni ze strany Správce.

Právo na přenositelnost:

Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají a které byly poskytnuty Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a zároveň

 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva můžete od Správce požadovat, aby byly Osobní údaje předány přímo jedním Správcem druhému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

Právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. To neplatí v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo nelze využít v případech, kdy je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy,

 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů,

 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na smlouvě nebo výslovném souhlasu, provede Správce údajů vhodná opatření na ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany Správce, práva vyjádřit svůj názor, práva získat vysvětlení o učiněném rozhodnutí a práva napadnout rozhodnutí.

 

Právo odvolat souhlas:

 

Máte právo udělený souhlas (nebo výslovný souhlas) se zpracováním Vašich Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést:

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR.

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonním čísle +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mailu posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

Subjekty údajů, kteří prostřednictvím objednávkového nebo registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

Znění těchto podmínek může Správce změnit či doplňovat v souladu s aktuálními a platnými právními nařízeními České republiky.

Obecná ustanovení

V souladu s ustanovením §1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má kupující, je-li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců.
Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností.
Těmi jsou meditace podle zákona č. 202/2012 Sb., o meditaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí.
Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dále má spotřebitel právo obracet se na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. Např.: Vaše stížnosti.cz nebo SOS asociace.
Také lze spory řešit on-line napříklat na portále zřízeném Evropskou komisi na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem.
V případě, že některá ustanovení obchodních podmínek nebo reklamačního řádu budou v rozporu se zákonem, použije se zákon.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti datem jejich zveřejnění na stránkách internetového obchodu ezdravotnicke-potreby.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.2.2021.